Toplantıya Davet Mektubu Örneği

Toplantıya Davet Mektubu Örneği

…………………..Apartmanı Kat Maliklerine

Kat Malikleri Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere .. /.. 20.. günü,

saat ….’da, ….no’lu dairede olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın … / .. /

20.. günü, saat ….’da, ..no’lu dairede yapılacaktır. Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya

kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur. .. / .. / 20..

…. Apartmanı Yöneticisi

(Adı, Soyadı, imza, Kaşe)

Gündem:

1. Açılış, yoklama ve toplantı başkanının seçimi,

2. Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması,

3. Yeni yönetici seçimi ve denetçi seçimi,

4. Dilekler,

5. Kapanış

toplantıya davet mektubu, site toplantısına davet mektubu, apartman toplantısına davet mektubu

 

 

 

TOSAT Danışmanlık (ApartmanYoneticim.com) resmi FACEBOOK SAYFASI

Apartman, site ve iş merkezleri malikleri, kendi işleriyle yeterince meşgul olmaları sebebiyle site, apartman veya iş merkeziyle yeteri kadar alakadar olamamakta ve buna bağlı olarak bahçe bakımı ve onarımı, aidatların toplanması,  site – apartman güvenlik hizmetleri, temizlik hizmetleri ve diğer belli başlı hizmetler aksayabilmektedir. TOSAT Danışmanlık (ApartmanYoneticim.com) olarak apartman, site ve iş merkezi sakinlerinin yükünü en aza indirgemek için profesyonel apartman yöneticiliği, profesyonel site yöneticiliği ve de iş merkezi yöneticiliği hizmetlerini sunuyoruz. Bu hizmetleri size sunarken ŞEFFAFLIK ilkemizden ödün vermiyoruz.