TAM YÖNETİCİ PAKETİ

Profesyonel Apartman Yöneticiği, Profesyonel Site Yöneticiliği, apartman yöneticiliği, site yöneticiliği

TAM YÖNETİCİ PAKETİ HİZMETLERİ

Apartmanınızda/ Sitenizde yapılan Genel Kurulda yöneticiliğe şirketimizin seçilmesi durumunda ilgili kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve tarafımızla imzalanan sözleşmenin yöneticiye yüklediği görev ve sorumlulukları bir yıl süreyle yürütür. Bu pakette yöneticilik sorumluluğu şirketimize ait olacaktır. Bu çerçevede vereceğimiz hizmetler:

 

APARTMAN YÖNETİMİ TEKLİFİ ALIN

 

profesyonel apartman yönetimi istanbul, istanbul apartman yönetimi

iŞLETME PROJESİ

Apartmanınız / Sitenizle yapılan sözleşmenin imzalanmasını takiben on beş gün içinde usulüne uygun şekilde bir İşletme Projesi hazırlanarak (Kat Mülkiyeti Kanunu- Madde 37) kat maliklerinin bilgisine sunulacaktır. İşletme projesinde anagayrımenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini gelir ve gider tutarları, tüm giderlerden her kat malikine bu kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin KMK 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı belirtilecektir. Bildirimden sonra 7 gün içinde bir itiraz varsa kat malikleri kurulunca durum incelenir, kat malikleri kurulunca karara bağlanarak kesinleşen işletme projesi uygulanır.

profesyonel apartman yöneticiliği, apartman yöneticisi istanbul

ÖDEMELER – BAKIM & ONARIM

Avans ve genel gider paralarının yatırılması ve gerektiğinde çekmek üzere muteber bir bankada hesap açılacaktır. Gayrımenkule ait elektrik, su, doğal gaz, görevli personel SSK primleri gibi borçlar zamanında ödenecek, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil ettirilecektir.

Ana gayrımenkulün usulüne uygun olarak kullanılması, korunması, bakım onarım ve temizliği, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuksu ile elektrik tesisatının düzenli şekilde işletilmesi için gerekli önlemler alınır.

profesyonel bina yönetimi, apartman yönetimi istanbul

TOPLANTI  

Gündem hazırlanarak kat malikleri kurulu toplantıya çağrılacak (KMK-Madde 29), alınan kararlar karar defterine geçirilecek ve kararlar yerine getirilecektir.

DUYURULAR

Ana gayrımenkulü ilgilendiren tebligatlar kabul edilerek, duyurulacak ve süresi içinde gereği yapılacaktır.

BELGELERİN SAKLANMASI

Yönetimle ilgili tüm belgeler, faturalar ve makbuzlar en az beş yıl süreyle saklanacaktır.

 

TOSAT Danışmanlık olarak apartman ve site sakinlerinin yükünü en aza indirgemek için profesyonel apartman yönetimi, profesyonel site yönetimi ve de profesyonel iş merkezi yönetimi hizmetlerini sunuyoruz.
TAM YÖNETİCİ PAKETİ HİZMETLERİ

 

– Defter tutulması ve belgelerin saklanması : Kat malikleri kurulunun kararları, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özeti (Karar defterine) ile bütün gelir ve giderleri (İşletme defterine) KMK-32. maddede söz edildiği gibi tarih sırasıyla yazılarak bu defterler ve gider belgeleri ve diğer bütün belgeler bir dosyada muhafaza edilecektir. İşletme defteri her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırılacaktır.

–  Çalışan Personel : Kapıcı, kaloriferci ve gereken diğer personelle gerektiğinde sözleşme yapılması, bu personelin Konut Kapıcıları Yönetmeliği, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemleri (sigorta, emeklilik, tazminat vb) süresinde yapılacak, söz konusu personel denetlenerek görevlerini en iyi şekilde yapmaları sağlanacaktır.

 

– Hesap verme : Yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer böyle bir zaman belirtilmemişse her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabı verilecektir.

–  Denetçi : Kat malikleri kurulunun seçtiği bir denetci veya üç kişilik bir denetim kurulu yönetim planında belli zaman konulmamışsa üç ayda bir hesapları denetleyecektir.

–  Siz de profesyonel apartman yöneticiliği / profesyonel site yöneticiliği hizmetlerini TOSAT Danışmanlık’tan alın.

 

Profesyonel apartman yöneticiliği

İŞLETME PROJESİ 100%
BAKIM ve ONARIM 100%
ÖDEMELER 100%
DEFTERLERİN TUTULMASI ve BELGELERİN SAKLANMASI 100%
ÇALIŞAN PERSONEL 100%
DUYURULAR 100%
TOPLANTI 100%
BELGELERİN SAKLANMASI 100%
HESAP VERME 100%
DENETÇİ 100%

Profesyonel apartman yöneticiliği ve profesyonel site yöneticiliğinin yanı sıra iş merkezi yönetimi hizmetleri de sunan TOSAT Danışmanlık’tan profesyonel apartman yönetimi veya profesyonel site yönetimi teklifi almak için:

YÖNETİM TEKLİFİ ALIN

Apartmanyoneticim.com FACEBOOK SAYFASI

profesyonel apartman yöneticiliği ve profesyonel site yöneticiliği