Üyelik Paketleri

 

Profesyonel Bina Yönetimi Paketleri

Profesyonel Bina Yönetimi ciddi ve zor bir iştir. TOSAT Danışmanlık olarak apartman ve site sakinlerinin yükünü azaltmak ve buna paralel olarak daha huzurlu bir apartman / site yaşamı için profesyonel apartman yöneticiliği, profesyonel site yöneticiliği ve de iş merkezi yöneticiliği hizmetlerini sunuyoruz.

TAM YÖNETİCİ PAKETİ

Apartmanınızda/ Sitenizde yapılan Genel Kurulda yöneticiliğe şirketimizin seçilmesi durumunda ilgili kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve tarafımızla imzalanan sözleşmenin yöneticiye yüklediği görev ve sorumlulukları bir yıl süreyle yürütür. Bu pakette yöneticilik sorumluluğu şirketimize ait olacaktır.

Apartmanınızda / sitenizde profesyonel apartman yöneticiliği / profesyonel site yöneticiliği hizmetleri için teklif alma hususunda dikkat edilmesi gerekenleri anlatan yazıyı okumak için:

Profesyonel Apartman Yönetimi / Site Yönetimi Teklifi

TAM YÖNETİCİ PAKETİ HİZMETLERİ

İŞLETME PROJESİ
Apartmanınız/ Sitenizle yapılan sözleşmenin imzalanmasını takiben on beş gün içinde usulüne uygun şekilde bir İşletme Projesi hazırlanarak (Kat Mülkiyeti Kanunu- Madde 37) kat maliklerinin bilgisine sunulacaktır. İşletme projesinde anagayrımenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini gelir ve gider tutarları, tüm giderlerden her kat malikine bu kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin KMK 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı belirtilecektir. Bildirimden sonra 7 gün içinde bir itiraz varsa kat malikleri kurulunca durum incelenir, kat malikleri kurulunca karara bağlanarak kesinleşen işletme projesi uygulanır.
BAKIM ve ONARIM
Ana gayrımenkulün usulüne uygun olarak kullanılması, korunması, bakım onarım ve temizliği, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuksu ile elektrik tesisatının düzenli şekilde işletilmesi için gerekli önlemler alınır.
ÖDEMELER
Avans ve genel gider paralarının yatırılması ve gerektiğinde çekmek üzere muteber bir bankada hesap açılacaktır. Gayrımenkule ait elektrik, su, doğal gaz, görevli personel SSK primleri gibi borçlar zamanında ödenecek, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil ettirilecektir.
DEFTER TUTULMASI ve BELGELERİN SAKLANMASI
Kat malikleri kurulunun kararları, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özeti (Karar defterine) ile bütün gelir ve giderleri (İşletme defterine) KMK-32. maddede söz edildiği gibi tarih sırasıyla yazılarak bu defterler ve gider belgeleri ve diğer bütün belgeler bir dosyada muhafaza edilecektir. İşletme defteri her takvim yılının bitmesinden başlayarak bir ay içinde notere kapattırılacaktır.
ÇALIŞAN PERSONEL
Kapıcı, kaloriferci ve gereken diğer personelle gerektiğinde sözleşme yapılması, bu personelin Konut Kapıcıları Yönetmeliği, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemleri (sigorta, emeklilik, tazminat vb) süresinde yapılacak, söz konusu personel denetlenerek görevlerini en iyi şekilde yapmaları sağlanacaktır.
DUYURULAR
Ana gayrımenkulü ilgilendiren tebligatlar kabul edilerek, duyurulacak ve süresi içinde gereği yapılacaktır.
HESAP VERME
Yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer böyle bir zaman belirtilmemişse her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabı verilecektir.
DENETÇİ
Kat malikleri kurulunun seçtiği bir denetçi veya üç kişilik bir denetim kurulu yönetim planında belli zaman konulmamışsa üç ayda bir hesapları denetleyecektir.

Profesyonel apartman yönetimi / profesyonel site yönetimi hizmetlerini şeffaflık politikasında ödün vermeden sunan TOSAT Danışmanlık’ın TAM Yönetici Paketi hakkında data detaylı bilgi ALINIZ.