Apartman Yönetimi Hizmetleri ve Site Yönetimi Hizmetleri

Apartman Yöneticisi Seçimi

Profesyonel Bina Yöneticiliği – Apartman Yöneticisi Seçimi

apartman yöneticisi, apartman yöneticisi seçimi, profesyonel apartman yöneticiliği, bina yöneticiliği, apartman yöneticiliği

Apartman yöneticisi seçimi hususunda Haziran ayı sonunda birkaç soru almıştık, ve de e-posta yoluyla cevaplamıştık. Bu konu üzerine, size de referans olması açısından bir yazı yazmamız gerektiğini düşündük. Siteye veya apartmana yönetici atanması hakkında bilgi edinmek için Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesine bakabiliriz. Bu yazıda Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesini paragraf paragraf ele alalım.

Öncelikle Yönetici  ve Yöneyim Kurulu nedir? Kat Mülkiyeti Kanunu‘nun 34. maddesinin ilk paragrafında belirttiği üzere:

Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Apartman Yöneticisi Seçimi Mecburiyeti

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesinin ikinci ve üçüncü paragrafında ise site / apartman yöneticisi seçiminin hangi durumlarda mecburi olduğu açıkça belirtilmiştir:

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

34. maddenin 4. paragrafındaki maddeyi dikkatlice okuyalım:

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Eski Yönetici Tekrar Atanabilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda 34. maddenin beşinci paragrafında da açıklandığı gibi, bu mümkündür:

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

Apartman Yöneticisi / Site Yöneticisi Atanamama Durumu

Kat maliklerinin  apartman veya sitenin yönetiminde anlaşamaması durumunda yapılması gerekenler Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesinin altıncı, yedinci ve de sekizinci paragrafında belirtilmiştir:

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bit yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

apartman yöneticisi, apartman yöneticisi seçimi, apartman yönetimi, apartman yöneticiliğiYönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.

34. maddede yapılan bir değişiklik de şudur:

(Değişik son fıkra: 14/11/2007)

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli (50) Türk Lirasından ikiyüzelli (250) Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

 

 

 

 

Devamı

Müsaade Mecburiyeti – Apartman ve Sitelerde Müsaade Mecburiyeti

müsaade mecburiyeti, apartman yönetimi, site yönetimi, apartman yöneticiliğiTOSAT Danışmanlık (ApartmanYoneticim.com) olarak apartman yönetimi ve site yönetimi hakkında birçok soru alıyoruz. Bu soruları mümkün olduğunca çabuk e-mail yoluyla cevaplamaya çalışıyoruz. Bazen apartman ve site sakinleri tarafından çokça sorulmuş soruları, bazen forum bölümümüzde cevaplamaya çalışıyoruz. Çoğu zaman ise YAZILAR bölümümüzdeki yazılarda belirtiyor, bazense blog sayfamız olan ApartmanYoneticim.net ‘teki yazılarımızda cevaplıyoruz. Özellikle son 3 haftadır “müsaade mecburiyeti” hususunda birçok e-posta aldık ve bu konu hakkında kısa ama açıklayıcı bir yazı yazmaya karar verdik.

Geçmişte apartman yöneticiliği veya site yöneticiliği görevlerini üstlenmiş iseniz, bu işin ne kadar stresli olduğunu bilirsiniz. Her şeyi düzgün ve muntazam yapsanız bile apartman / site maliklerinin hepsini memnun etmeniz mümkün değil. İşte bu yüzden apartman / site yöneticisinin dışarıdan seçilmesi, kat maliklerinin olaylara objektif yaklaşabilen bir yönetim beklentisini karşılıyor.

Müsaade Mecburiyeti (Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 23)

Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümdeki tesislerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya müsaade mecburiyeti, site yönetimi, apartman yöneticiliği,apartman yönetimigiderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması * ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.
Ana gayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümlerin malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler.

 

Müsaade Mecburiyeti Konusunda Bir Örnek

Diyelim dairenizdeki kolonlardan birinde bir çatlama oldu ve bu yapının güvenliği açısından bir sorun teşkil ediyor. Kolonları inceleyen teknik ekip sorunun onarılabileceğini ama sorunun tekrarlanmaması için üst komşunun da dairesindeki kolonların incelenmesi ve gerekli görüldüğünde üst dairedeki kolonların güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 23. maddesi uyarınca üst katta oturan komşunuz, dairesine giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.

Diyelim üst komşunuzun müsaade izni verdi ve teknik ekip üst komşunuzun dairesinde kolonları güçlendirirken, mermer kaplı zeminde veya tavandaki kartonpiyere zarar verdi. Kat Mülkiyeti Kanuınu’nun 23. maddesinin son paragrafına bir daha göz atarsak rahatça görürüz ki,  “Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm malikleri derhal ödemekle yükümlüdürler”.

 

* “ile yapı güvenliğiyle ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler” deyimi (Ek ibare: 14/11/2007-5711 S.K./11.mad.) ile eklenmiştir.

 

Devamı

Tarlabaşı Dönüşüm Projesi

Tarlabaşı Dönüşüm Projesi HakkındaTarlabaşı Dönüşüm Projesi, beyoğlu dönüşüm projesi

ApartmanYoneticim.com sitemizin YAZILAR bölümünde apartman yöneticiliği ve site yöneticiliği ile ilgili konularla sınırlı kalmayıp aynı zamanda gündem, şehirleşme, emlak analizleri ve daha bir çok konu hakkında da yazılar yazacağım. Bugünkü yazımda Tarlabaşı Dönüşüm Projesi’ni hakkında genel olarak bir özetleme yapacağım.

İstanbul’un gözbebeği Beyoğlu ‘ndaki kentsel dönüşüm projesi 3 ayaktan oluşmaktadır:

1) Tarlabaşı Yenileme Alanı Uygulama Projesi

2) Kasımpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Uygulama Projesi

3) Sütlüce Örnektepe Bölgesi Afet Odaklı Kentsel Dönüşüm Projesi

Beyoğlu ‘ndaki kentsel dönüşüm projesi kapsamında en merak edilen ve tartışılan, kuşkusuz ki Tarlabaşı Yenileme Alanı Uygulama Projesi. Bu proje kapsamına 188 tanesi tescilli toplam 269 adet yapı, sokaklar ve de altyapı dahil ediliyor. Tarlabaşı projesi kapsamında  50 metrekare ile 100 metrekare arasındaki küçük tarihi evler beşerli ve onarlı gruplar halinde birleştirilip tek bir blok haline getirilecek. Projenin maliyeti tam tamına 500 milyon dolar. Eğer Beyoğlu’nu bilen biriyseniz, son yıllardaki Orta Doğu’dan gelen turist sayısındaki gözle görülür artışın da farkındasınızdır. Özellikle İstiklal caddesi üzerindeki tüm mağaza, cafe ve restoranların çoğunda Arapça konuşan çalışan olması dikkatinizden kaçmamıştır. Tarlabaşı Kentsel Yenileme Alanı 1. Etap Uygulama Sınırı ve Kasımpaşa Dönüşüm haritasını incelersek eğer, ileriki yıllarda gerçekleştirilmesi olası projeler hakkında fikir de yürütebiliriz.

Tarlabaşı’nda 2005 yılı öncesinde belki de ortalama bir araba fiyatına satılan bir evin değeri bugün bir kaç kat artmıştır.

Bu proje ile yenilenen Tarlabaşı caddesindeki değeri yüksek binalarda yaşayan insanlarla, caddenin arkasında kalacak değeri düşük binalarda yaşayan insanlar arasındaki o denge nasıl sağlanacak ? Benim tahminim o bölgelerdeki (Tarlabaşı caddesi ile Kurtuluş Deresi Caddesi arasındaki kısım) insanlar evlerini müteahhitlere satacak (parayla veya kat karşılığında) ve iki cadde arası 2016 yılına kadar residence ve AVM’den geçilmeyecek.

Tarlabaşı Dönüşüm Projesi ‘nin geleceği düşünen gayrimenkul yatırımcılarının değerlendirmesi geren bir şans olduğunu düşünüyorum. Popülaritesi hızla artmakta olan Ömer Hayyam Caddesi ve Kalyoncun Kulluk Caddesi’ndeki Emlaklara da biz göz gezdirmenizde fayda var.

Devamı

Profesyonel Site Yönetimi Hizmetleri

profesyonel site yönetimi, profesyonel site yönetimi hizmetleri, site yönetimi istanbul, site yöneticiliği istanbulProfesyonel Site Yönetimi hizmetlerini sunan firmaların teknik ve idari altyapısı uzman kişilerden oluşmalıdır. İstanbul’da özellikle Ataşehir, Kartal, Ümraniye, Beşiktaş, Pendik, Kadıköy ( özellikle Bağdat Caddesi ‘ne yakın lokasyonlarda ve Fenerbahçe ‘de) başta olmak üzere hemen hemen her ilçede çok konutlu siteler mevcut ve bu sayı hızlıca artmakta. İstanbul’un Türkiye’nin en fazla göç alan şehri olduğunu da düşünürsek, önümüzdeki 10 sene içerisinde İstanbul ‘un çoğu semtinde site sayısının hızla artacağı şüphe götürmez bir gerçek. Kentsel dönüşümle beraber sitelerin sayısında artış olacağı, hatta ve hatta İstanbul içinde yeni yerleşim merkezlerinin kurulacağını da söyleyebiliriz.

Profesyonel Site Yönetimi Hizmetleri

Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi hızla artmakta olan site sayısına paralel olarak profesyonel site yönetimi hizmetleri veren firmalara olan ihtiyaç da artacaktır. Çeşitli eğitim kurumlarında da verilmekte olan profesyonel site yönetimi / profesyonel apartman yönetimi kursları da ileride oluşması muhtemel apartman / site yöneticisi açığını kapatacaktır, en azından öyle umulmaktadır.

Apartman / Site Yöneticileri teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmak dışında site sakinleriyle iletişim kurabilmeli, adil ve şeffaf da olmalıdır. Site Yöneticisini site içerisinden seçen sitelerde, yönetici ne kadar iyi niyetli olursa olsun zaman zaman adalet ve bütün site sakin sakinlerine objektif olma konusunda sıkıntılar doğabiliyor. Bu yüzden de siteler, profesyonel site yönetimi hizmetleri veren şirketleri tercih ediyorlar. Çünkü günümüzde site yöneticisi sadece aidat ve binadan değil aynı zamanda havuz, bahçe ve diğer tesislerden de sorumlu.

profesyonel site yönetimi, site yönetimi, site yöneticiliği, Kadıköy site yönetimi, Bağdat caddesi site yönetimi

Bir sitede yönetici site içerisinden de seçilebilir veya bu görevi site yönetimi hizmetleri veren bir firma da yürütebilir. Fakat sitedeki denetçi / denetim kurulu doğrudan kat malikleri arasından seçilmelidir ve görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Yöneticiyi Denetlemek.
 2. Hesapları Denetlemek.
 3. Defter Tutmak.
 4. Denetleme raporu vermek.
 5. Haklı bir neden olması durumunda yöneticinin görevine son verilmesini kat malikleri kurulundan istemek.
 6. Önemli bir sebep oluşması durumunda kat malikleri kurulunu toplantıya çağırmak.
NOT 

Eğer yönetim planında bir zaman aralığı belirtilmemişse, hesapların denetlenmesi üç ayda bir yapılır. Haklı bir sebebin çıkması durumunda ise hesap denetlenmesi her zaman yapılabilir.

TOSAT Danışmanlıktan profesyonel apartman yönetimi / site yönetimi TEKLİFİ ALIN.

TOSAT Danışmanlık Resmi Facebook Sayfamız

Devamı

Mülk Yatırımı – Arsa Mı, Arazi mi? İş Yeri mi? Konut mu?

Mülk Yatırımı Yapmak – Konut, Arsa, Arazi, İş Yeri Yatırımı

İnsanların, mülk yatırımı konusunda son 10 yıldan beri çok daha bilinçli olduğu kanısındayım.

Yeni konutların yapılması, arsa ve arazi sahibi olanların bilinçlenmesi, ve daha birçok sebepten ötürü özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde mülk yatırımı bilinci artmış ve emlak piyasasında ciddi bir artış meydana gelmiştir.

Borsa Yatırımı, gayrimenkul yatırımı8 sene Kanada’da yaşamış biri olarak, yatırım konusunda Türkleri ve Kanadalıları ayıran temel farklar:

1) Borsa yatırımında Türkler daha çok risk almayı seviyor, büyük meblağlar yatırarak risk almakta fazla tereddüt etmiyor. Kanadalılar ise kılı kırk yarmadan bir senede yatırım yapmıyorlar. Kısa süreli al-sat yapmayı tercih etmiyorlar (Bu yüzden Kanada’da çoğu banka bir borsa alım / satım işlemi için minimum $30 komisyon alıyor)

2) İnsanlar iş yeri alıp kiraya kazancı elde etmek yerine, 2-3 kişi bir işletmeye ortak olup onu işletmeyi tercih ediyorlar. Bir de son zamanlarda özellikle Asya orijinli Kanadalıların tercih ettiği büyük evleri alıp, küçük küçük odalar meydana getirip oda-oda kiraya vermek de popüler. Türkiye’de ise yatırım yaparken, işyeri yerine konut tercih ediliyor.

Borsa mı Emlak mı sorusuna cevabımı bu yazıda vermeyeceğim ama şu alıntıyı da yapmadan geçemeyeceğim:

Dünyada hisse senetlerine yatırım yapıp da ilk milyar doları kazanarak tarihe adını yazdıran Warren Buffet genelde gayrimenkul, özelde ise konut yatırımına pek itibar etmez. İnsanlara tasarruflarını borsada değerlendirmesini önerir. Buffet belki kendince haklıdır ama herkesin borsadan kendisi gibi iyi anladığını zannetmesi ne kadar doğrudur bilinmez. Borsa başlı başına uzmanlık isteyen bir iştir. Eminim anlayanlar için borsa çok iyi fırsatlar barındırıyordur. ABD’nin efsane müteahhiti ya da “Emlak Kralı” Donald Trump ise borsaya ve sermaye piyasalarına pek güvenmez. Kâğıda para yatırmak ona hiç rasyonel gelmez.  Yapılacak yatırımın “taş” ve “toprak” gibi sağlam olmasını önerir. Doğal olarak tasarrufların ve yatırımların emlak sektörüne yapılmasını tavsiye eder.

Yatırım Amaçlı Konut Almak Yerine, İşyeri Almak Daha Mantıklıdır

Mülk yatırımı yaparken, kira beklentiniz varsa, konut almak yerine işyeri alın. Çünkü:

 1. Ödemelerin yapılması açısından, dükkan kiracısı, konut kiracısından daha düzenlidir.
 2. İşyeri yatırımı daha az bir zamanda amorti eder.
 3. Konut kiracısı oturduğu konutu yıpratır, tahrip eder; ama işyeri kiracısı işyerini en güzel şekilde dizayn etmek ve bakmak zorundadır. Konutta kiracı çıktıktan sonra ciddi bir masrafa girersiniz ama işyerinde yeni kiracı dizaynı kendi yapar.

Arsa Mı Arazi Mi?

Mülk yatırımı yapacaksınız ve kira beklentiniz yok. Arsa mı Yoksa Arazi mi almak daha mantıklıdır? Bu soruyu tek cümle ile cevaplamak gerekirse:

“Bağ Babadan, Zeytin Dededen Kalmalı “

Arsa emeklilik, arazi çocuklar için alınır. Kira beklentisi olmayıp da evladiyelik yatırım yapmak isteyenler arsa ve arazi almayı tercih ederler.

mülk yatırımı, konut yatırımı, gayrımenkul yatırımı

Bir dikkat çekmek istediğim husus ise özellikle büyük şehirlerde “Arsa Emeklilik, Arazi Çocuklar için alınır.” sözü yerini “Arsa, kısa süreli kazanç için de alınır” sözüne bırakmaktadır. Merkezi yerleşim yerlerinden boş arazi satın alıp da, inşaat şirketine kat karşılığı satanlar, 1 sene içerisinde parasını %50 ila %100 düzeyinde arttırabilmektedir.

Kanada’nın batı kısmındaki British Columbia eyaletinde, 10 sene önce tanıştığım, emlak danışmanlığı yapan aynı zamanda emlak yatırımcısı da olan, Pinder Banipal adında bir arkadaşımın yatırım konusunda tavsiyesi şu olmuştur:

“Bir şehirde konut yatırımı yapmak istiyorsan, şehrin kuşbakışı görüntüsünü büyük bir sayfaya yazdır. Şehirdeki en eski binaların olduğu muhitin üzerine A yaz, en yeni binaların olduğu muhitin üzerine de B yaz. A’dan B’ye bir düz çizgi çek. O düz çizginin B’yi geçtiği yerlere yatırım yap”

En değerli para, çalışarak kazandığınız para, bu yüzdendir ki onu harcarken daha dikkatli olmak durumundayız.

Devamı

Profesyonel Site Yönetimi – Yönetici Atanması

Profesyonel Site Yönetimi Hizmetleri – Yönetici Atanması

Profesyonel Site Yönetimi / Apartman Yönetimi üzerine bir yazı yazarken, 5-10 dakika ara verdim ve Hurriyet Emlak ‘ ın sayfasında yer alan yeni konut projelerine bir göz atmak istedim. “Yeni Konut Projeleri” başlığının altında tam tamına 289 adet kayıt var. İlk görüşte haliyle biraz şaşırdım ama sonra İstanbul’un nüfusunun 17 milyona yakın olduğunu hatırlayınca şaşkınlığımın yerini merak aldı.

yönetici atanması, profesyonel site yönetimi, profesyonel apartman yönetimi

Profesyonel apartman yönetimi / Profesyonel site yönetimi ciddi bir iştir. Özveri ve koordineli çalışmak şarttır. Apartman yönetimi / site yönetimi veren şahıslar ve şirketler, ŞEFFAF olmak zorundadırlar.

Peki bu 289 Yeni Konut Projesi nerede?

Cevap vereyim hemen, İstanbul’un her yerinde. Beylikdüzü, Altunizade, Bahçeşehir, Kartal, Sarıyer, Sancaktepe, Eyüp, Silivri, Halkalı, Pendik, Tuzla, Ataşehir, Ümraniye, Esemnyurt, Üsküdar, Şişli, Beyoğlu… Dediğim gibi İstanbul’un neredeyse her semtinde yeni konut projesi var.

Her ne kadar Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın “Kadıköy bir imar artışını kaldıracak durumda değil” açıklamasını yapsa da, ben bunun “POLİTİK” bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Benim öngörüm, 2016 yılı Ocak ayına kadar bu imar artışı gerçekleşecek ve Kadıköy adeta yenilenecek. Çok haneli sitelerin yer alacağı bu yeni oluşumda, profesyonel site yönetimi hizmetlerine daha da çok ihtiyaç duyulacaktır. İşte bu yüzden bir sürü kurumun site yöneticiliği / apartman yöneticiliği kursları açmasının nedeni budur.

10-12 bağımsız bölümden oluşan apartmanlarda, apartman yöneticisi olmanın zorluklarını apartmanlarda yaşamış / yaşamakta olan insanlar olarak biliriz. Bir de 100’den fazla bağımsız bölümlerden oluşan sitelerde, site yönetiminin manevi açıdan ne kadar yıprandığını düşünün.

Bir sonuca varmak gerekirse apartman / site yönetmek zor iştir. Apartman ve site yönetimi hizmetleri sunan şahıs ve firmalar koordineli bir şekilde çalışmak ve ŞEFFAFLIK’tan ödün vermemek zorundadırlar. Peki Yönetici Atanması Nasıl olur?

Yönetici Atanması

Yönetici atanması, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesinde açıkça belirtilmiştir. 34. maddeyi, liste biçiminde alt alta yazalım:

 1.  Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.
 2. Ana gayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.
 3. Ana gayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.
 4. Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.
 5. Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.
 6. Kat malikleri ana gayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.
 7. Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.
 8. Yönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.
 9.  14.11.2007 tarih – 5711/18 md – Değişiklik: Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli Türk Lirasından(50 TL) ikiyüzelli Türk Lirasına(250 TL) kadar idarî para cezası verilir.

————————————————————————————————————————————

Profesyonel Site Yönetimi ve Profesyonel Apartman Yönetimi Hizmetleri veren TOSAT Danışmanlık Resmi Facebook Sayfası

 

Devamı

Bina Dayanıklılık Testleri – Bina Kontrolü

Bina Kontrolü, site yönetimi Kadıköy, site yöneticiliği Kadıköy, apartman yönetimi KadıköyBİNA KONTROLÜ

ApartmanYoneticim.com “YAZILAR” bölümünde zaman zaman, başka sitelerde yayınlanan ama herkesin okumasında fayda olan yazıları paylaşacağım. Kadıköy Belediyesi ‘ nin web sitesinde BİNA KONTROLÜ başlığı altındaki yazıyı resmi kaynaktan bir örnek olması açısından ApartmanYoneticim.com ‘un YAZILAR bölümünde paylaşıyorum.

Sadece Profesyonel Apartman Yönetimi ve i sunan şirketlerin değil de, aparman yöneticileri ve site yöneticilerinin de faydalı yazılar bulabilecekleri Kadıköy Belediyesi Web Sitesi ‘ni ziyaret etmelerini tavsiye ederim.

Depreme Dayanıklılık Testleri – Bina Kontrolü

Depreme dayanıklılık testlerinin amacı binaların statik projeye ve bu projede kullanılan malzeme uygunluğu karıştırılır. Binaların demir kontrolleri, beton kontrolleri ve zemin kontrolleri yapılarak projeye uygunluk değerlendirmeleri yapıldıktan sonra yapılması gerekenler raporlanır.

Bir Kolonda Sırasıyla Yapılan İşlemler

 1. Donatı Tespiti: Kolondaki demirlerin yerleri, kalınlıkları, demir aralıkları, etriye sıklıkları belirlenmektedir.
 2. Karot Alımı: Donatı tespiti yapılan kolonda 10 cm. çapında, 20-25 cm uzunluğunda bir beton numunesi alınmaktadır.
 3. Karot alınan kolonlarda oluşan boşluklar epoksi ile doldurulmaktadır.
 4. Basınç Dayanım Testi: alınan beton numunesi laboratuvarımızda bilgisayar destekli basınç dayanım testi cihazında kırılır, böylece beton standardı belirlenir.
 5. Proje Kontrolü: Yapılan ölçümler sonucunda görülen demir ve beton projede belirtilen şekillerde uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilir.

Bu işlemler çalışan bütün kolonlarda uygulanır. Elde edilen veriler rapor haline getirilir.

Bina Kontrolü ile ilgili Yazının tamamı için Kadıköy Belediyesi Sayfasına GİDİNİZ.

Devamı

Site Yönetimi Hizmetleri Hakkında

site yönetimi, pprofesyonel site yönetimi, site yönetimi İstanbulNeden Profesyonel Site Yönetimi

Profesyonel site yönetimi ve apartman yönetimi hizmetlerini,  apartman ve site sakinlerinin tercih etmesindeki nedenleri belirtmeden önce bu hizmetlerin büyük bir özveri gerektirdiğini söylemekte fayda var. Profesyonel bina yöneticiliği hizmetleri sadece bağımsız bölüm sayısı fazla olan sitelerin değil aynı zamanlarda 7-8 daireli apartmanların da tercihi haline gelmektedir.

Ben, 8 senelik Kanada maceramı saymazsak eğer, 31 senelik Kadıköy’lüyüm, ve 12 dairelik bir apartmanda oturmaktayım. Gerek kendi yaşadığım, gerek arkadaşlarımın yaşadığı, gerekse de akrabalarımın yaşadığı apartmanlarda (İstanbul’un farklı muhitlerinde) gözlemlediğim, (eğer siz de bir apartmanda yaşıyorsanız ve yöneticilik yapmışsanız biliyorsunuzdur) bir gerçeği tekrar etmek isterim:

“Apartman / Site Yöneticisi her zaman HAKSIZDIR”

Eğer apartman / site yöneticiliği yaptıysanız, ne demek istediğimi gayet kolayca anlayacaksınız. Bütün site sakinlerinin sizden beklentisini karşılayamazsanız eğer, bu site içerisinde huzursuzluğa yol açar ve buna bağlı olarak komşularınızla ilişkileriniz zarar görebilir. Bunun olmasını ne siz ne de biz istemeyiz. İşte bu sebeptendir ki apartman ve site içerisindeki huzurun sağlanması, komşuluk ilişkilerinin bozulmaması için site ve apartman sakinleri artık PROFESYONEL BİNA YÖNETİMİ hizmetleri veren şirketleri tercih etmektedirler.

İster site içerisinden bir yönetici seçin isterseniz bu görev için profesyonel bir şirketi görevlendirin, site yönetiminin sorumlu olması gereken belli başlı görevler şunlar olmalıdır:

 • Çevre temizliği, güvenlik hizmetlerinin kontrolü, ortak yerlerin temizliği, su, hidrofor ve depoların bakımı.
 • Elektrik, su ve benzeri harcamaların zamanında ödenmesi.
 • Ortak alan ve yangın merdivenlerinin temizliği
 • Yeşil alanlarını bakımı ve temizliği
 • Sitede asansör, hidrofor, su depolarında bir arıza olması durumunda site yönetimi, arızayı bir an önce gidermek durumundadır.
 • Sitede görevlilerin denetlenmesi (güvenlik görevlileri temizlik görevlileri, elektrikçi, havuz bakım elemanı vb.)
 • Avukatlık Hizmetleri
 • Site Yöneticisinin sorumlu olduğu bütün görevleri intizam içinde yapmak.
 • Rapor ve Analiz sunumu konusunda ŞEFFAF olmak.
 • Site sakinlerinin uyum içerisinde yaşaması için gereken sorumlulukları yerine getirmek

Site Yöneticisi, site içerisindeki huzurun sağlanması, sorunların bir an önce çözülmesi için vardır. Site yöneticisinin bütün daire sakinlerine objektif yaklaşamadığı fikrinin oluşması site içerisinde huzursuzluk çıkmasına sebep olabilir.

TOSAT Danışmanlık olarak apartman ve site sakinlerinin yükünü en aza indirgemek için profesyonel apartman yöneticiliği, profesyonel site yöneticiliği ve de iş merkezi yöneticiliği hizmetlerini sunuyoruz.

ApartmanYoneticim.com Resmi Facebook Sayfası

 

Devamı

Dairesinde Evcil Hayvan Besleyenlerin Bilmesi Gerekenler

Dairede Evcil Hayvan Beslemek

Konutta Evcil hayvan beslemek - Apartman Yönetimi ve Site YönetimiDairenizde evcil hayvan (kedi, köpek, vs.) besliyorsunuz ve apartman sakinleri bu durumdan rahatsız. Evcil hayvanınızın apartmandan uzaklaştırılmasını istiyorlar. Unutmayın ki evcil hayvanların bireyin yaşadığı konuttan, apartmandan uzaklaştırılması ancak mahkeme kararıyla veya hakim müdahalesiyle mümkündür. Bunun dışında bir apartman yöneticisinin veya komşuların re’sen evcil hayvanınızı alıp dışarıya götürmesi ve/veya bu yönde baskı kurması kesinlikle ama kesinlikle hukuka uygun değildir ve yapan birey cezai yaptırımlarla da karşı karşıya kalır.

Bir evcil hayvanın konuttan uzaklaştırılabilmesi için:

Dava ikame edilmesi ve bu davanın mahkemece kabulü (Mahkemenin kabulü içinse, keşif mahallinde yapılacak keşifte bilirkişinin raporunda evcil hayvanı evden uzaklaştırmak için, davacının rahatsız olduğu durumların  gerçek olup olmadığının tespiti gerekir. Bu demek oluyor ki komşular mahkemeye başvurmadan, tamamen keyfi bir şekilde, komşularının evcil hayvanını apartmandan tahliye ettiremezler.)

Fakat bu duruma tek istisna KAT MÜLKİYETİ KANUNU ‘ dur. Kat Mülkiyeti Kanunu’na dayalı davalarda yönetim planında sadece evcil hayvan beslenemeyeceğinin yazması evcil hayvanınızın apartmanınızda beslenmesine engel teşkil eder.

Profesyonel Apartman Yönetimi / Site Yönetimi

Profesyonel apartman yönetimi, profesyonel site yönetimi ve de iş merkezi yönetimi hizmetleri veren TOSAT Danışmanlık olarak, apartmanınızda evcil hayvan beslemek hakkında sormak istediğiniz soruları FORUM ‘umuzda cevaplamaktan mutluluk duyarız. Apartman yönetimi ve site yönetimi hakkında öğrenmek istediklerinizi de forum sayfamızda sorabilirsiniz.

Apartman / Site İçerisinde kedi, köpek beslemek üzerine UZMAN TV’de yayınlanmış bir video:

Evde Evcil Hayvan Beslemek (Kedi ve Köpek )

Devamı

Profesyonel Site Yönetimi / Profesyonel Apartman Yönetimi

Apartman yönetimi ve site yönetimi hizmetleri

İş yerleri ve yaşam alanları (apartman ve siteler başta olmak üzere) ekonomi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişmeye ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmuştur. Site ve apartman sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için profesyonel apartman yöneticiliği gereksinimi ortaya çıkmıştır. Komşuluk İlişkileri Yaşam kalitesinin yüksek olduğu büyük şehirlerde komşuluk ilişkileri zamanla zedelenmiştir. Her apartmanda ve sitede sorunlar çıkabilir, hele ki apartman yöneticisi apartman sakinlerinden biriyse sorun daha da büyür ve komşuların arasını açıp, geri dönülemez kırgınlıklar oluşmasına neden olabilir.

İşte bu sebeptendir ki Avrupa ve Amerika’da uzun yıllardan beri tercih edilen Profesyonel Apartman ve Site Yöneticiliği, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin büyük şehirlerinde de yükselen bir trend haline gelmiştir. Apartmanların, sitelerin hatta iş merkezlerinin profesyonel yönetimi tercih etmesi komşularla olan sürtüşme ve kırgınlıkları minimum düzeye indirgemiş buna bağlı olarak da apartman ve site içi huzuru getirmiştir.

Profesyonel Apartman Yönetimi – En Büyük Kazancınız: “KOMŞULARINIZ”

Kat Mülkiyeti Kanunu ‘nda komşuluk ilişkilerini düzenleyen çeşitli hükümler bulunmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu ’nun 18. Maddesinden belirtildiği üzere apartman içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen apartman sakinleri öncelikle yönetim tarafından uyarılır, ihtara rağmen davranışın devam etmesi halinde ise dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. Yıllardır aynı apartman veya site içerisinde yaşadığınız, her gün yüz yüze baktığınız komşularınızdan biri veya birkaçının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda apartman yöneticisinin yükümlülüklerini yerine getirmeyen apartman sakinlerini önce uyarma sonra da dava yoluna gitme yetkisi vardır. Buna bağlı olarak ortaya çıkacak tartışmalar ciddi boyutlara ulaşıp, komşularınızla aranızda bir daha onarılmayacak küskünlüklere sebep olabilir. Apartman ve site içerisinde huzurunuzun sürekliliği için siz de apartmanınızın ve sitenizin yönetimini profesyonellere devredebilirsiniz.

Apartman yönetimi ve site yönetimi hizmetleriTOSAT Danışmanlık – Apartman Yönetimi ve Site Yönetimi

Özellikle son yıllarda sayıları hızla artan, apartman yönetimi ve site yönetimi hizmetleri sunan firmaların sayısı gitgide artmaktadır. Nüfusu 16 milyonun üzerinde ve sürekli göç alan bir şehir olan İstanbul’da, yüksek binaların, çok konutlu sitelerin artmasıyla, profesyonel apartman yönetimi ve profesyonel site yönetimi hizmetlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. TOSAT Danışmanlık olarak bizi rakiplerimizden ayıran en önemli fark, apartman yönetimi / site yönetimi hizmetlerini sunarken şeffaflıktan ödün vermememizdir.

 

TOSAT Danışmanlık (Profesyonel Apartman Yönetimi ve Profesyonel Site Yönetimi) ‘ın resmi FACEBOOK SAYFASI

Devamı
Page 5 of 6«İlk Sayfa...23456