Apartman Yöneticisi Seçimi

Profesyonel Bina Yöneticiliği – Apartman Yöneticisi Seçimi

apartman yöneticisi, apartman yöneticisi seçimi, profesyonel apartman yöneticiliği, bina yöneticiliği, apartman yöneticiliği

Apartman yöneticisi seçimi hususunda Haziran ayı sonunda birkaç soru almıştık, ve de e-posta yoluyla cevaplamıştık. Bu konu üzerine, size de referans olması açısından bir yazı yazmamız gerektiğini düşündük. Siteye veya apartmana yönetici atanması hakkında bilgi edinmek için Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesine bakabiliriz. Bu yazıda Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesini paragraf paragraf ele alalım.

Öncelikle Yönetici  ve Yöneyim Kurulu nedir? Kat Mülkiyeti Kanunu‘nun 34. maddesinin ilk paragrafında belirttiği üzere:

Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler; bu kimseye (Yönetici), kurula da (Yönetim kurulu) denir.

Apartman Yöneticisi Seçimi Mecburiyeti

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesinin ikinci ve üçüncü paragrafında ise site / apartman yöneticisi seçiminin hangi durumlarda mecburi olduğu açıkça belirtilmiştir:

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

34. maddenin 4. paragrafındaki maddeyi dikkatlice okuyalım:

Yönetici, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Eski Yönetici Tekrar Atanabilir mi?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda 34. maddenin beşinci paragrafında da açıklandığı gibi, bu mümkündür:

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

Apartman Yöneticisi / Site Yöneticisi Atanamama Durumu

Kat maliklerinin  apartman veya sitenin yönetiminde anlaşamaması durumunda yapılması gerekenler Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesinin altıncı, yedinci ve de sekizinci paragrafında belirtilmiştir:

Kat malikleri anagayrimenkulün yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bit yönetici atayamazlarsa, o gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesince, kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanır. Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.

apartman yöneticisi, apartman yöneticisi seçimi, apartman yönetimi, apartman yöneticiliğiYönetici atanırken kendisiyle yapılan sözleşmede, teminat göstermesi şart edilebilir; sözleşmede böyle bir şart olmasa bile, haklı bir sebebin çıkması halinde, kat malikleri kurulu, yöneticiden teminat göstermesini isteyebilir.

34. maddede yapılan bir değişiklik de şudur:

(Değişik son fıkra: 14/11/2007)

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin anagayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması mecburidir. Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, elli (50) Türk Lirasından ikiyüzelli (250) Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.